Fees for taking either Tai Chi Chuan w/Jin Ba Chi or Wushu: